FANDOM


Medkit big (1)[۱]

کیت پزشکی ظرفیت غذا و هدیه را به 10 بر میگرداند(خانه و ملک حساب نمی شوند)

کیت پزشکی فقط در موارد ویژه بدست می آید(برای مثال: وقتی که سرور خراب می شود)

شما میتوانید آنهارا در قسمت MY SPECIAL ITEMS و همچنین اینجا استفاده کنید :


20140709-me3m-14kb (1)

همچنین آنها به افرادی که 30 ضربه یا بیشتر در طرف برنده ی مسابقه بزنند داده می شود. این تابع در روز 458(سرور پریمرا) و روز 103(سرور سکورا) ایجاد شد. کیت پزشکی همچنین به افرادی که بعد از 30 روز غیر فعال بودن به بازی برگردند داده میشود

و همچنین شما می توانید با دادن 20 یورو در جمع آوری کمک مالی برای بیبی بوم 3 کیت پزشکی بدست بیاورید