FANDOM


‫جنگیدن یکی از مهمترین قسمت‌ها در ای-سیم می‌باشد، در جنگ‌ها شما تجربه به دست می‌آورید (۱امتیاز تجربه/ضربه)، سرزمینتان را گسترش می‌دهید .

‫برای جنگیدن شما به سلامتی نیاز دارید.

‫در صورتیکه سلامتی شما کم است، می‌توانید آن را با خوردن غذا (Food)، و یا استفاده از هدیه (Gift) بازیابی کنید، و یا تا موقع تغییر روز صبر کنید.

بعد از تغییر روز شما دوباره قادر به استفاده از غذا و هدیه خواهید بود.

جنگ ها يك راه مناسب براى كسب تجربه هستند.


اگر تازه کار هستید !؟ ویرایش

اگر تازه کار هستید و می خواهید که موفق شوید چون در روز های اول قدرت شما کم است بعد از پیدا کردن یک کار مناسب حقوق روزانه خود را فقط نون بخرید و بجنگید هرگز فکر خرید اسلحه را نکنید زیرا خسارت شما بسیار کم است و ارزشش را ندارد برای آن خسارت کم پول هدر کرده اسلحه خرید کنید.با این کار شما :1_ سریعا به لول 8 می رسید و می توانید یک شهروند فعال باشید.2_ بعد از لول 7 هر یک لول که بالا بروید 5 طلا دریافت می کنید پس درآمدتان هم خوب است.

فرمول تخریب ویرایش

تخریب سلاح قدرت x اسلحه x درجه نظامی
۰/۵ بدون اسلحه (قدرت x ./۵ x درجه نظامی)
۱/۲ اسلحه کیفیت ۱ (قدرت x ۱/۲ x درجه نظامی)
۱/۴ اسلحه کیفیت ۲ (قدرت x ۱/۴ x درجه نظامی)
۱/۶ اسلحه کیفیت ۳ (قدرت x ۱/۶ x درجه نظامی)
۱/۸ اسلحه کیفیت ۴ (قدرت x ۱/۸ x درجه نظامی)
۲ اسلحه کیفیت ۵ (قدرت x ۲ x درجه نظامی)


ضریب درجه فرمول
1.0 with Rookie (قدرت x اسلحه x 1.0)
1.1 with Private (قدرت x اسلحه x 1.)
1.2 with Private First Class (قدرت x اسلحه x 1.2)
1.3 with Corporal (قدرت x اسلحه x 1.3)
1.4 with Sergeant (قدرت x اسلحه x 1.4)
1.5 with Staff Sergeant (قدرت x اسلحه x 1.5)
1.6 with Sergeant first class (قدرت x اسلحه x 1.6)
1.65 with Master Sergeant (قدرت x اسلحه x 1.65)
1.7 with First Sergeant (قدرت x اسلحه x 1.7)
1.75 with Sergeant Major (قدرت x اسلحه x 1.75)
1.8 with Command Sergeant Major (قدرت x اسلحه x 1.8)
1.85 with Sergeant Major of the Army (قدرت x اسلحه x 1.85)
1.9 with Second Liutant (قدرت x اسلحه x 1.9)
1.93 with First Lieutant (قدرت x اسلحه x 1.93)
1.96 with Captain (قدرت x اسلحه x 1.96)
2.0 with Major (قدرت x اسلحه x 2.0)
2.03 with Lieutant Colonel (قدرت x اسلحه x 2.03)
2.06 with Colonel (قدرت x اسلحه x 2.06)
2.12 with Major General (قدرت x اسلحه x 2.12)
2.14 with Lieutant General (قدرت x اسلحه x 2.14)
2.16 with General (قدرت x اسلحه x 2.16)
2.18 with General of the Army (قدرت x اسلحه x 2.18)
2.2 with Marshall (قدرت x اسلحه x 2.2)
2.22 with Field Marshall (قدرت x اسلحه x 2.22)
2.24 with Supreme Marshall (قدرت x اسلحه x 2.24)
2.26 with Generalissimus (قدرت x اسلحه x 2.26)